Reklama

konkursy

29.12.2014

REGULAMIN KONKURSU New Balance

REGULAMIN KONKURSU New Balance

Reklama

Wyniki konkursu New Balance:

Nagrody otrzymują:

 

Aleksandra Zuzaniuk, Lublin

Katarzyna Bielawska, Bargłów Kościelny

Aleksandra Osińska, Słupsk

Paweł Jankowski, Kościan

Anna Dziadosz, Wrocław

 

Postanowienia ogólne.
    Konkurs „New Balance” (zwany dalej „Konkursem”), jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Marquard Media (zwaną dalej „Organizatorem”).
    Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i przebiegu Konkursu.
    W Konkursie mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne z wyłączeniem:
    pracowników Organizatora, innych osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu,
    Czas trwania .
    Konkurs jest ogłoszony na stronie www.joy.pl w zakładce “konkursy”
 
    Czas trwania konkursu: od 30/12/2014 r. do 7.01.2015 r. (godzina 00:00)
    Ogłoszenie nazwisk zwycięzców – na stronie www.joy.pl w zakładce konkursy  w dniu 10/01/2015 r.
        Komisja
        Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób biorących w nim udział  i wyboru Zwycięzców Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej „Komisja”). 
    W skład Komisji wejdą 2 osoby: Mirosława Chomczyk – Sekretarz Redakcji i Magdalena Murawska - stylistka miesięcznika JOY.
        
    
        Zasady uczestnictwa w Konkursie
    Zgłoszenie do Konkursu polega na przesłaniu we wskazanym w niniejszym Regulaminie w terminie do 07/01/2015 r. na adres konkurs@joy.pl  kolażu w formie zdjęcia lub rysunku (format  jpeg,pdf) oraz przesłanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, telefon kontaktowy, adres zamieszkania), zgody na ich wykorzystanie oraz zgodę na publikację pracy przez Organizatora w celach związanych z Konkursem. Spośród odpowiedzi jury wybierze pięć najciekawszych.
    Uczestnik Konkursu może wysłać tylko jedno zgłoszenie.
    Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przesłanych danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Organizatora dla celów organizacji Konkursu
    
    Nagrody.
Nagrodami w Konkursie jest pięć voucherów na kwotę 300 zł brutto do wykorzystania we wskazanych prze organizatora sklepach New Balance w Polsce. Każdy ze zwycięców otrzyma jeden voucher.
        
    
    *Postanowienia końcowe.
    Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Uczestnicy biorący udział w Konkursie spełniają warunki określone w niniejszym regulaminie Konkursu. W tym celu Organizator może żądać złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, w tym zwłaszcza podania adresu zamieszkania lub zameldowania i numeru telefonu kontaktowego.
    [Dane osobowe] 
    Poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę i upoważnia Organizatora do przetwarzania jego danych osobowych, w zbiorze danych osobowych, publikacji tekstu w magazynie dla celów organizacji Konkursu, wyłonienia Laureatów Konkursu oraz wydania Nagród.
    Dane osobowe podane przez uczestników konkursu są przetwarzane przez Organizatora, doraźnie, tj. wyłącznie w celu weryfikacji finalisty, wydania nagrody zwycięzcy i ewentualnie publicznego podania imienia i nazwiska zwycięzcy - nie dłużej niż przez okres przeprowadzania Konkursu.  Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Organizatora. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na otrzymywanie informacji o wszystkich zabawach, nagrodach i Konkursach specjalnych prowadzonych w ramach funkcjonowania Konkursu.
    
    
    [Reklamacje] 
    Wszelkie reklamacje związane z Konkursem  należy zgłaszać pisemnie do Organizatora, na jego podany powyżej adres, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem najpóźniej do 14 dni od daty zakończenia Czasu Trwania Konkursu.
    Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Sprawdzająca w składzie:  Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego,  Sekretarz w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data doręczenia. Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. Składający reklamację zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej        w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Sprawdzającą.
[Moc wiążąca Regulaminu] 
Zgłaszając swój udział w Konkursie i biorąc w nim udział,  Uczestnik Konkursu  podporządkowuje się postanowieniom niniejszego regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść i na związanie się warunkami Konkursu  określonymi niniejszym Regulaminem.
Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Reklama

Polecane wideo

Skomentuj

Podobne tematy

Zobacz również

Reklama

Najnowsze artykuły

Reklama
Reklama
×
Zarejestruj się w Klubie VIP JOY
Wstąp do Klubu VIP i otrzymuj najnowsze informacje ze świata JOY,
zniżki na zakupy oraz zaproszenia na wyjątkowe wydarzenia!